Oldal kiválasztása

A „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci program keretében nyújtott elhelyezkedési juttatás igényléséhez a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról

 

Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt:

a) akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társasággal, szövetkezettel (kivéve az iskolaszövetkezetet), egyesülettel, alapítvánnyal vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadóval, vízi társulattal, valamint erdőgazdálkodóval a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített, és

b) aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül – ideértve az a) pontban meghatározott közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is – legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.

A támogatás a közfoglalkoztatásban résztvevőt ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban részesül.

A Korm. rendelet vonatkozásában versenyszférának minősül:

  • Ptk. szerinti gazdasági társaság: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság.
  • Szövetkezet (kivéve iskolaszövetkezet)
  • Alapítvány
  • Egyesület
  • Egyéni vállalkozó, egyéni cég.
  • Vízi társulat.
  • Erdőgazdálkodó.

Az egyén csak akkor jogosult az elhelyezkedési juttatásra, ha a fent megjelölt munkaáltatóval létesít munkaviszonyt.  

Az elhelyezkedési juttatás további feltétele, hogy a fent meghatározott munkaviszonyban a munkaidő eléri a legalább napi hat, megváltozott munkaképességű személy esetében a legalább napi négy órát, és a munkaviszony – legalább olyan időtartamig – folyamatosan fennáll, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna.

  

Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak (22.800 Ft/hó), a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól addig az időpontig tartó időtartamra számított összegével, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszony – munkaviszony létesítése hiányában – fennállt volna.

Az elhelyezkedési juttatást havi bontásban, utólag kell folyósítani a támogatott bankszámlájára.Ugyanakkor a lakcímre való utalás lehetőségét is biztosítjuk arra az eshetőségre, ha az egyén ezzel a megoldással kíván élni. A munkaviszony fennállását a munkaadó havonta igazolja (bérjegyzék munkaadó által hitelesített másolata szükséges).

Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésétől számított 30 napon belül kell benyújtani a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a járási hivatal munkatársaihoz!

A programba lépés időtartama: 2017.03.01-2017.12.31

Megszakítás