Oldal kiválasztása

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele:

Aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenység formái lehetnek:
a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, (székhely szerinti jegyző jár el)
c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
e) közterületi értékesítés,
f) közvetlen értékesítés,
g) üzleten kívüli kereskedelem, (székhely szerinti jegyző jár el)
h) csomagküldő kereskedelem, (székhely szerinti jegyző jár el)
i) automatából történő értékesítés, (székhely szerinti jegyző jár el)
j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés (székhely szerinti jegyző jár el).

 

A bejelentést elektronikus úton, ügyfélkapun/cégkapun keresztül kell beküldeni (e-önkormányzati portálon vagy e-papíron keresztül)

 

Szükséges mellékletek:

 1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímét (bérlet stb.) igazoló okirat.
 2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.
 3. Közös tulajdonban álló üzlet esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
 4. Üzlet esetében vásárlók könyve, melyet a kereskedelmi hatóság hitelesít.
 5. Napi fogyasztási cikket értékesítő új üzlet esetében az országos településrendezési és építési körülményekről szóló kormányrendeletben az árusítótér nagysága alapján meghatározott számú személygépkocsi elhelyezésére szolgáló várakozóhely biztosítását igazoló dokumentum (parkolóhely biztosítás).

Hiánytalanul benyújtott kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés esetében a tevékenység a bejelentés napjától gyakorolható.

Hiányosan megtett bejelentés esetében, kereskedelmi hatóság a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A bejelentés megtételének tényéről a hatóság 8 napon belül igazolást állít ki. A nyilvántartásba vételről a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott hatóságok is értesítést kapnak, akik a kézhezvételtől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről a jegyzőt tájékoztatják.

 

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást, a tevékenység megszüntetését haladéktalanul, a nyitva tartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni!

Ha a hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a kereskedő bejelentés-köteles tevékenységet végez bejelentés nélkül, ill. az adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki a 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján.

A kereskedő a tevékenység megszüntetését köteles bejelenteni!

Vonatkozó jogszabályok:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet,

186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

 

Elérhetőség:

Szabó-Zádori Ivett                   aljegyző         (+ 36 76) 449-011 (mellék: 0205)  aljegyzo@lakitelek.hu

 1. számú iroda

 

 

Működési engedély kiadása:

 

Bizonyos kereskedelmi tevékenységeknél elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély. Az alábbi termékek kizárólag üzletben és működési engedély birtokában forgalmazhatók a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján:

 1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
 2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 6. nem veszélyes hulladék;
 7. „Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

Működési engedély iránti kérelmet elektronikusan, az e-önkormányzati portálon ügyfélkapuval/cégkapuval történő bejelentkezés után, a szükséges mellékletekkel együtt lehet leadni.

 

Szükséges mellékletek:

– Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat
– Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
– Közös tulajdonban álló ület esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi.

Eljárási határidő: 21 nap, az eljárásba a szakhatóságok ügyintézési ideje nem számít bele.

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást, a tevékenység megszüntetését haladéktalanul, a nyitva tartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni!

 

Vonatkozó jogszabályok:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Elérhetőség:

Szabó-Zádori Ivett                   anyakönyvvezető         (+ 36 76) 449-011 (mellék: 0205)  aljegyzo@lakitelek.hu

 1. számú iroda

 

 

Telephelyek nyilvántartásba vétele

 

Amennyiben ipari tevékenységet kíván végezni, ennek szándékát be kell jelentenie a telep fekvése szerinti illetékes jegyzőnél. Bizonyos ipari tevékenységek kizárólag telepengedély birtokában folytathatók, míg más ipari tevékenységek esetén csak bejelentés szükséges. Az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységek esnek bejelentési kötelezettség alá. A bejelentett telepekről a jegyző interneten közzétett nyilvántartást vezet.

Bejelentés-köteles tevékenységet folytató telep létesítését elektronikusan, az e-önkormányzati portálon keresztül ügyfélkapus/cégkapus bejelentkezés után, a szükséges mellékletekkel együtt lehet bejelenteni.

 

Szükséges mellékletek:

 1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével).
 2. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.
 3. Társasházban nem lakás céljára szolgáló helységben bejelentés-köteles ipari tevékenység gyakorlásához csatolni szükséges a társasházi közgyűlés hozzájáruló nyilatkozatát is.

A bejelentett ipari tevékenység a bejelentés napjától gyakorolható, amennyiben a telep üzemeltetője a bejelentését hiánytalanul tette meg. Hiányosan megtett bejelentés esetében, kereskedelmi hatóság a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire. Hatóság hivatalból vizsgálja, hogy a bejelentett ipari tevékenység a helyi építési szabályzata szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység folytatható-e, ezért célszerű a bejelentés előtt fentiekről tájékozódni.

A hiánytalanul megtett bejelentés tényéről a hatóság igazolást állít ki és a telepet nyilvántartásba veszi.

A nyilvántartásba vételről a hatóság a R.-ben meghatározott hatóságokat is értesíti, akik a kézhezvételtől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről a jegyzőt tájékoztatják.

Az telep üzemeltetője a bejelentett adatokban bekövetkezett változást, valamint a telep megszűnését haladéktalanul köteles bejelenteni!

 

Vonatkozó jogszabályok:

57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendéről és a bejelentés szabályairól,

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Elérhetőség:

Szabó-Zádori Ivett                   anyakönyvvezető         (+ 36 76) 449-011 (mellék: 0205)   aljegyzo@lakitelek.hu

 1. számú iroda
Telepengedély kiadása

Telepengedély-köteles tevékenységet folytató telepek engedélyezése

Amennyiben ipari tevékenységet kíván végezni, ennek szándékát be kell jelentenie a telep fekvése szerinti illetékes jegyzőnél. Bizonyos ipari tevékenységek továbbra is kizárólag telepengedély birtokában folytathatók, az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységek továbbra is telepengedély kötelesek. A bejelentett, illetve a telepengedély alapján üzemelő telepekről a jegyző interneten közzétett nyilvántartást vezet.

Telepengedély iránti kérelmet elektronikusan, az e-önkormányzati portálon ügyfélkapus/cégkapus bejelentkezés után, a szükséges mellékletekkel együtt lehet bejelenteni.

 

Szükséges mellékletek:

 1. A telep helyszínrajza.
 2. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével.
 3. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

4.. Szakhatósági díjak befizetéséről szóló igazoló szelvény.

Az engedélyezési eljárás keretében helyszíni szemle megtartására kerülhet sor. A telepengedély megadásával egyidejűleg a telep nyilvántartásba vételre kerül.
Az üzemeltető az adatváltozást ill. a nyitva tartási idő változását haladéktalanul köteles bejelenteni. Az ipari tevékenység folytatója a tevékenység megszüntetését köteles haladéktalanul bejelenteni!

Eljárási határidő: 21 nap.

Vonatkozó jogszabályok:

57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Elérhetőség:

Szabó-Zádori Ivett                   anyakönyvvezető         (+ 36 76) 449-011 (mellék: 0205)    aljegyzo@lakitelek.hu

 1. számú iroda

 

 

Szálláshely nyilvántartásba vétele

 

Szálláshely szolgáltatás nyújtását be kell jelenteni a jegyzőnél.

Szálláshely típusok:

 • Szálloda
 • Panzió
 • Kemping
 • Üdülőháztelep
 • Közösségi szálláshely
 • Egyéb szálláshely
 • Falusi szálláshely
 • Magánszálláshely
 • Nyaralóhajó-szálláshely

 

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az irányadó 239/2009. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeknek. Az ennek való megfelelést a nyilvántartásba vételi eljárás során a Kereskedelmi Hatóság helyszíni szemlén ellenőrzi.

A bejelentést vállalkozások és magánszemélyek esetén is elektronikus úton ügyfélkapun/cégkapun keresztül lehet leadni.

Szükséges mellékletek:

 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okira
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező, hozzájárulását igazoló okira
 • Közös tulajdonban álló ingatlan esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

Az adatváltozást ill. a tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni!

Vonatkozó jogszabályok:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

 

Nem üzleti célú szálláshely nyilvántartásba vétele

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújtható.

A nyilvántartásba vételi kérelmet elektronikusan, az e-önkormányzati portálon keresztül, ügyfélkapus/cégkapus bejelentkezést követően, a szükséges mellékletekkel lehet bejelenteni.

 

A bejelentéshez mellékletek:

 • a szálláshely minősítése [8. § (2) bek.],
 • az az okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,
 • a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat,

Szükséges melléklet:

Vásárlók Könyve

Az az okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,

A szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat

Eljárási határidő 60 nap.

A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolvány kerül kiállításra.

A szolgáltató az adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenység megszüntetését köteles nyolc napon belül bejelenteni!

Vonatkozó jogszabályok:

173/2003. (X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról,

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Elérhetőség:

Szabó-Zádori Ivett                   anyakönyvvezető         (+ 36 76) 449-011 (mellék: 0205)      aljegyzo@lakitelek.hu

 1. számú iroda

 

Az alábbi linken érhetőek el a nyomtatványaink: https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok

Kiválasztott település : Lakitelek

Megszakítás