Oldal kiválasztása

Hagyatéki eljárás:

A hagyatéki eljárás általában hivatalból indul, de az eljárást az is kezdeményezheti, akinek az eljárás megindításához érdeke fűződik. Az eljárás során a halottvizsgálati bizonyítványban feltüntetett hozzátartozót idézzük, melyben felkérjük, hogy az alábbi iratokat hozza magával:

 1. Az elhalt halotti anyakönyvi kivonatát, nyugdíjas szelvényét (bemutatás céljából)
 2. Az elhalt,
 • Fenntartásos takarékbetétkönyvét,
 • Gépkocsi nyereménybetétkönyvét,
 • Biztosítási kötvényt,
 • Lakossági folyószámla kivonatát
 • Értékpapír (letéti jegy) igazolást.
 1. Ha gépjármú tulajdonos volt, a gépjármű forgalmi engedélyét,
 2. Ha ingatlan tulajdonosa volt, akkor az ingatlan címének, helyrajzi számának megjelölése alapján a Polgármesteri Hivatal a tulajdoni lapot be tudja szerezni.
 3. Termelőszövetkezetnél, Szakszövetkezetnél lévő érdekeltség esetében igazolást kell hozni az aranykorona értékről, üzletrész, vagyonrész nagyságáról.
 4. Amennyiben az elhalt részére valamilyen járandóság (fizetés, táppénz, nyugdíj, adó-visszatérítés) várható kérem, szíveskedjen az illetékes szervtől igazolást hozni, annak jogcíméről és pontos összegéről.
 5. Szükséges közölni az elhalt
 • házastársának és gyermekeinek (ezek halála esetén unokáinak) születési idejét és pontos lakcímét,
 • amennyiben az elhaltnak gyermekei nem voltak, úgy szüleinek adatait, illetve, ha azok már elhunytak, akkor testvéreinek adatait, ha azok is elhunytak, akkor testvérei gyermekeinek (unokaöcs, unokahúg) pontos személyi adatait.

Fenti adatok akkor is szükségesek, ha az elhunytnak végrendelete, öröklési szerződése, illetve eltartási szerződése van, vagy póthagyatéki eljárást kezdeményez.

 1. Amennyiben eltartási vagy öröklési szerződés, illetve végrendelet maradt az elhunyt után, szíveskedjék azt is magával hozni.

Az ingatlan értékelését megkeresésünkre az ingatlan fekvése szerint illetékes Polgármesteri Hivatalának Adóhatósága végzi, melyről adó-és értékbizonyítványt készít. Az abban feltüntetett értékek a hagyatéki leltárívre rávezetésre kerülnek.

Nemleges nyilatkozat kitöltésére akkor kerül sor, ha az elhunyt után belföldön fekvő ingatlan vagyon, belföldi cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagsági (részvényesi) részesedés, lajstromozott vagyontárgy, vagy egyéb kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nem maradt.

A hagyatéki leltárát az eljárás végén a hagyatéki tárgyalás lefolytatására illetékes közjegyzőhöz továbbítjuk.

Alapvető eljárási szabályok:

 • évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
 • 149/1997. (X.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 • évi CXL. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

Elérhetőség:

Tóth-Aradi Mónika                  hagyatéki ügyintéző     (+ 36 76) 449-011 (mellék: 0214)       anyakonyv@lakitelek.hu

 1. számú iroda

 

Letölthető nyomtatvány:
Kérelem- Póthagyatéki leltár felvétele

Megszakítás