Oldal kiválasztása

Eljárás jogi alapja

 1. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

16/2021. (X.22.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról

Települési támogatások

(Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X.22.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról)

 1. rendszeres lakhatási támogatás
 2. rendkívüli települési támogatás
 3. hátralék-kezelési támogatás
 4. gyógyszertámogatás
 5. temetés költségeinek támogatása

Az első lakáshoz jutók támogatása

(41/2012. (XI.09.) számú önkormányzati rendelet az első lakáshoz jutók támogatásáról)

Lakitelek Önkormányzata a helyi lakosok önálló lakhatásának megvalósításához, első lakásukhoz jutásához, Lakitelek elnéptelenedésének megakadályozása érdekében, a szociális körülmények figyelembevételével helyi támogatást (továbbiakban: támogatást) nyújt.

 

Szünidei gyermekétkeztetés

Déli, meleg főétkezést biztosít a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, lakiteleki lakóhellyel rendelkező kiskorú gyerekek részére Lakitelek Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében az őszi, téli, tavaszi és nyári szünetek munkanapjaira.

A szünetekben, munkanapokon biztosítja az önkormányzat az arra jogosult gyermekek térítésmentes ebédjét. Amennyiben a gyermek a szünidő ezen napjai alatt óvodai, bölcsődei ellátásban részesül, részére a fenti gyermekétkeztetés párhuzamosan nem vehető igénybe.

Az étkeztetés igénylését az arra jogosult szülőknek már előzetesen megküldött nyomtatványon keresztül lehet benyújtani a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában.

 

Újszülöttek támogatása

Eljárás jogi alapja:

 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 • Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2014. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a lakiteleki fiatalok életkezdési támogatásáról

 

A lakiteleki fiatalok életkezdési támogatásának célja, hogy a felnőtté váló gyermek önálló élete indulásakor biztonságosabb anyagi háttérrel kezdhesse meg a továbbtanulást, a pályakezdést, az otthonteremtést és a családalapítást.

Köztemetés engedélyezése

Támogatás feltétele:
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat:

 • a költségeket hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti,
 • vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

 • aki a temetést szerződésben vállalta,
 • akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,
 • végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa,
 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Az eltemettetésre köteles személy a köztemetési költség megtérítésére köteles, kérelmére részletfizetés engedélyezhető, az önkormányzat rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíthető.

Jogosultak köre:
A köztemetést a temetésre köteles hozzátartozónak kell kérni a lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatalban.

Eljárás jogi alapja:

 • 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
 • 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet a a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Hatáskör gyakorlója: Lakitelek Polgármestere

Kérelemhez szükséges dokumentumok:

 • eredeti halotti anyakönyvi kivonat
 • halott vizsgálati bizonyítvány másolat
 • nyilatkozat a hozzátartozóktól, hogy nem tudják az elhunytat eltemettetni

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevétele, természetbeni támogatás igénybevétele, külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevétele (pl.: ingyen tankönyvek).

Jogosultak köre

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény támogatás állapítható meg annak a gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alapnak 165%-át (47 025,- Ft), ha egyedül álló a szülő, a gyermek tartós beteg, nagykorú a gyermek, egyéb esetben a szociális vetítési alapnak 180%-át (51 300,- Ft). A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hónap havi átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére, hivatalból, intézmény jelzésére.

Eljárás jogi alapja

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 

Elérhetőség:

Tóth-Aradi Mónika                  szociális ügyintéző       (+ 36 76) 449-011 (mellék: 0214)    anyakonyv@lakitelek.hu

 1. számú iroda

 

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem- hátralék-kezelési támogatás
Kérelem- lakiteleki fiatalok életkezdési támogatása
Kérelem- rendszeres lakhatási támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Kérelem- települési támogatás
Kérelem-első lakáshoz jutók támogatása
Nyilatkozat- lakiteleki fiatalok életkezdési támogatása
Vagyonnyilatkozat szoc. támogatáshoz

Megszakítás