Oldal kiválasztása

Szociális célú tűzifa igénylése

 

Lakitelek Önkormányzata Képviselőtestülete 2022. október 20. napján megtartott testületi ülésén rendeletet alkotott a szociális célú tűzifa juttatása tárgyában. E rendelet meghatározza azon szociálisan rászorulók körét, akiknek a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosítása természetbeni ellátás formájában nyújtható.

A jogosultak köre:
• nyugdíjasok,
• rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülők,
• a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülők,
• tartósan beteg személyt eltartó család,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család,
• a közmunka programban részt vett személyek,

amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, (85.500.- Ft/fő), egyszemélyes háztartás esetén a 400 %-át, és (114.000.- Ft/fő), a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

A támogatás odaítéléséről a Polgármester, határozattal dönt. Rendkívüli esetben méltányosság gyakorolható, a méltányosságról az Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára a Polgármester dönt.

Fentiekre tekintettel jelen hirdetmény mellékleteként csatolásra került formanyomtatványon nyújtható be a kérelem a jogosultak részéről a támogatási keretösszeg erejéig – a Polgármesteri Hivatal – Szociális osztályához.

Tisztelt Ügyfeleinket hétfőn, szerdán és pénteken munkaidőben fogadjuk.

A 2.§. (4) bekezdése alapján a kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni az

• aktív korúak ellátásában részesülők,
• időskorúak járadékában részesülők,
• települési támogatás formájában nyújtott lakásfenntartási támogatásban részesülők,
• gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők,
• kiskorú gyermeket nevelők,
• egyedül élő időskorúak.

A szociális tűzifa igényléséhez szükséges dokumentum letölthető innen:

Tájékoztató!
Lakitelek lakosság száma 2022.évben meghaladta az 5000 főt ezért a szociális tűzifa támogatás 2023.évtől a központi költségvetésből előreláthatólag nem lesz elérhető!

 

A szociális tűzifa igényléséhez szükséges dokumentum letölthető innen >>

Megszakítás