Oldal kiválasztása

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására


Lakitelek Önkormányzata az alábbi tulajdonában álló lakás piaci alapon történő bérbeadására pályázatot hirdet.

A pályázható lakás adatai:
Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29/2.
Komfortfokozata: komfort nélküli
Alapterülete: 46 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2

 1. A
  pályázatot a Polgármesteri Hivatalban (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.)
  lehet benyújtani zárt borítékban, 2014.12.20. 12:00 óráig.
  A bérbeadó
  a pályázat alapján a lakást annak adja bérbe, aki a legmagasabb összegű
  bérleti díj megfizetését vállalja. Azonos összegű ajánlatok esetén az
  Önkormányzat jogosult tárgyalást tartani, amelyre az azonos bérleti
  díjat megajánlott pályázókat hívja meg.
 2. A bérleti szerződés
  megkötésére 2015.01.15-én kerül sor. Nem teljesítés esetén ugyanezekkel a
  feltételekkel a következő helyezettel kerül sor a szerződéskötésre.
  Amennyiben az első helyezett nem fizeti meg szerződéskötés előtt a
  vállalása szerinti összeget, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő
  pályázó lép a helyébe.
 3. A bérleti szerződés határozott időre,
  2015. június 30-ig kerül megkötésre a bérlővel. A határozott idő
  leteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a
  lakást, a vele ott élőkkel együtt.
 4. A lakbér nem tartalmazza a rezsit, azt a bérlő havonta köteles megfizetni.
 5. A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza:
  a.) a pályázó személyes adatait,
  b.) a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,
  c.) az értékelés alapját képező ajánlatot a lakbér összegére,
  d.) a bérlemény hasznosítási célját (lakás, gazdasági tevékenység stb.)
 6. Amennyiben
  a bérlemény hasznosítási célja az ingatlan átminősítését igényli, az a
  bérlő feladata, és a bérlő köteles állni az ezzel kapcsolatos valamennyi
  költséget.
 7. A határozott idő elteltével a bérlő a lakást
  köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán,
  rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak
  visszaadni.
 8. A pályázatok előminősítését a polgármester végzi a
  polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja útján. A pályázatokat a
  képviselő-testület bírálja el, a bérlő személyéről a képviselő-testület
  dönt.
 9. A pályázat eredménye – a nyertesek értesítésével
  egyidejűleg – a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztésre kerül a döntést
  követően haladéktalanul.
 10. Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.
 11. A
  beadott pályázat pozitív elbírálásban csak akkor részesülhet, ha nincs
  lakbérhátraléka hivatalunk felé. Lakbérhátralék fennállása esetén a
  pályázat csak akkor részesülhet pozitív elbírálásban, ha
  a.) a
  pályázóval tartozásának rendezésére korábban megállapodás született, és
  az elmulasztott időszakban a megállapodás alapján vállalt
  kötelezettségének legalább 80 %-át teljesítette, vagy
  b.) amennyiben a pályázat benyújtásával egy időben fennálló lakbér tartozásának 60%-át befizeti.
 12. A szerződéskötés feltétele pozitív elbírálás esetén:
  a.) Kéthavi bérleti díjnak megfelelő kaució megfizetése a Polgármesteri Hivatal pénztárában.
  b.)
  Bérlő köteles egyoldalú, kötelezettségvállalást tartalmazó közjegyzői
  okiratot – a Bérbeadó javára, saját költségére- elkészíttetni, mely
  okirat lehetővé teszi a szerződés bármely oknál fogva történő megszűnése
  esetén annak közvetlen végrehajthatóságát, értve ez alatt az ingatlan
  Bérbeadó részére történő azonnali birtokba-visszaadását valamint az
  elmaradt díjak, költségek behajtását. A közjegyzői okiratba foglalt
  kötelezettséget ellenkező bizonyításig fennállónak kell tekinteni, mert
  azt Bérlő ügyletkötési,  szerződési szabadsága keretében, szabad
  akaratából, a jogkövetkezmények ismeretében vállalta.
  c.) Pályázónak nem lehet tartozása önkormányzati adóhatóság, valamit önkormányzathoz kapcsolódó cégek felé.
 13. A hirdetménnyel kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport munkatársa ad felvilágosítást a 76/449-011 telefonszámon, vagy ügyfélfogadási időben személyesen.

Lakitelek, 2014. december 17.

Zobokiné Kiss Anita s.k.
polgármester

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.
Megszakítás