Oldal kiválasztása

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
önkormányzati lakás piaci alapon történő bérbeadására


Lakitelek Nagyközség Önkormányzata az alábbi, tulajdonában álló lakások piaci alapon történő bérbeadására pályázatot hirdet.

A pályázható lakások adatai:

 1. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29.
  Komfortfokozata: komfort nélküli
  Alapterülete: 63 m2
  A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
 2. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29.
  Komfortfokozata: komfort nélküli
  Alapterülete: 46 m2
  A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
 3. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2.
  Komfortfokozata: komfort nélküli
  Alapterülete: 49 m2
  A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
 4. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2.
  Komfortfokozata: komfort nélküli
  Alapterülete: 49 m2
  A havi bérleti díj minimális összege: 260,- Ft/m2
 5. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
  Komfortfokozata: komfort nélküli
  Alapterülete: 46 m2
  A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
 6. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
  Komfortfokozata: komfort nélküli
  Alapterülete: 45 m2
  A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
 7. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
  Komfortfokozata: komfort nélküli
  Alapterülete: 30 m2
  A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
 8. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.
  Komfortfokozata: komfort nélküli
  Alapterülete: 58 m2
  A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
 9. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra u. 5.
  Komfortfokozata: komfort nélküli
  Alapterülete: 70 m2
  A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2
 10. Címe: 6065 Lakitelek, Ady E. u. 4.
  Komfortfokozata: komfort nélküli
  Alapterülete: 64 m2
  A havi bérleti díj minimális összege: 130,- Ft/m2

Egyéb információk:

 1. A
  pályázatot a Polgármesteri Hivatalban (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.)
  lehet benyújtani zárt borítékban, 2015. június. 1. 12:00 óráig. 
 2. Egy pályázó az azonos időpontban hirdetett lakások közül legfeljebb három bérleményre tehet bérbevételi ajánlatot, mindegyikre külön nyomtatványon.
 3. A pályázó csak egy, az általa pályázott és megnyert lakást bérbevételére jogosult.
 4. A bérbeadó a pályázat alapján a lakást annak adja bérbe , aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetést vállalja. Azonos összegű ajánlatok esetén az ingatlan jelenlegi bérlője – amennyiben valamennyi egyéb feltételnek megfelel- élő haszonbérleti joggal rendelkezik.
 5. A bérleti szerződés megkötésére 2015. június 30-án kerül sor. Nem teljesítés esetén ugyanezekkel a feltételekkel a következő helezettel kerül sor a szerződésre. Amennyiben az első helyezet nem fizeti meg a szerződéskötés előtt a vállalása szerinti összeget, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó lép a helyébe.
 6. A bérleti szerődés határozott időre, 2015 június 30-ig kerül megkötésre a
  bérlővel. A határozott idő leteltével a bérlő minden elhelyezési igény
  nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.
 7. A lakbér nem tartalmazza a rezsit, azt a bérlő havonta köteles megfizetni.
 8. A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza:
  • a pályázó személyes adatait,
  • a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,
  • az értékelés alapját képező ajánlatot a lakbér összegére,
  • a bérlemény hasznosítási célját (lakás, gazdasági tevékenység stb.)
 9. Amennyiben a bérlemény hasznosítási célja az ingatlan átminősítését igényli, az a bérlő feladata, és a bérlő köteles állni az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.
 10. A határozott idő elteltével a bérlő a lakást köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.
 11. A pályázatok előminősítését a polgármester végzi a polgármesteri hivatal pénzügyi  csoportja útján. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a bérlő személyéről a képviselő-testület dönt.
 12. A pályázat eredménye – a nyertesek értesítésével egyidejűleg – a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztésre kerül a döntést követően haladéktalanul.
 13. Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.
 14. A beadott pályázat pozitív elbírálásban csak akkor részesülhet, ha nincs lakbérhátraléka, nincs tartozása az adócsoport, az önkormányzat Kft-i és hivatalunk felé. Lakbérhátralék fennállása esetén a pályázat csak akkor részesülhet pozitív elbírálásban, ha
  • a pályázóval tartozásának rendezésére korábban megállapodás született, és az elmulasztott időszakban a megállapodás alapján vállalt kötelezettségének legalább 80 %-át teljesítette, vagy
  • amennyiben a pályázat benyújtásával egy időben fennálló lakbér tartozásának 60 %-át befizeti.
 15. A szerződéskötés feltétele pozitív elbírálás esetén:
  • két havi bérleti díjnak megfelelő kaució megfizetése a Polgármesteri Hivatal pénztárában.
  • Bérlő köteles egyoldalú, kötelezettségvállalást tartalmazó közjegyzői okiratot – a Bérbeadó javára, saját költségére – elkészíttetni, mely okirat lehetővé teszi a szerződés bármely oknál fogva történő megszűnése esetén annak közvetlen végrehajthatóságát, értve ez alatt az ingatlan Bérbeadó részére történő azonnali birtokba-visszaadását valamint az elmaradt díjak, költségek behajtását. A közjegyzői okiratba foglalt kötelezettséget ellenkező bizonyításig fennállónak kell tekinteni, mert azt Bérlő ügyletkötési, szerződési szabadsága keretében, szabad akaratából, a jogkövetkezmények ismeretében vállalta.
 16.  A hirdetménnyel kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport munkatársa ad felvilágosítást a 76/449-011 telefonszámon, vagy ügyfélfogadási időben személyesen.

Zobokiné Kiss Anita s.k.
polgármester

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.

Megszakítás