Oldal kiválasztása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

 

Lakitelek Önkormányzata a „Humán kapacitások fejlesztése Tiszakécskei járásban EFOP -3.9.2-16 kódszámú projekt keretében Ösztöndíj pályázatot ír ki hátrányos helyzetű alapfokú, középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére

 

LAKITELEK AZ OTTHONOD! – ösztöndíj pályázat

 

 

A pályázati adatlap letölthető: innen

2018/2019 tanév első félév

1.    Az ösztöndíjban részesítés feltételei

Lakitelek Önkormányzata pályázati eljárás eredményeként ösztöndíjban részesíti azt (a
lentebb meghatározott számú) tehetséges, de rászoruló, hátrányos helyzetű, Lakitelek településen lakóhellyel rendelkező tanulót, aki:
a)    hazai általános iskolai intézményben tanuló tanulói jogviszony keretében, vagy
b)    hazai középiskolai intézményben tanuló diák tanulói jogviszony keretében, vagy
c)    hazai felsőoktatási intézményben tanuló hallgató hallgatói jogviszony keretében teljes idejű
ca)     alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy
cb)     mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy
cc)    egységes, osztatlan képzésben vagy
cd)     felsőoktatási szakképzésben
tanulmányait folytató magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: pályázó vagy támogatott).
d)    más ösztöndíjban nem részesül
e)    tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt félévben/év végén eléri, a 3,50 tanulmányi átlagot

2. Az ösztöndíj 2018. szeptember 01. – 2019. január 30. közötti időszakra (5 hónapra) kerül megállapításra.
Az ösztöndíj összege, száma:
·    hazai általános iskolai intézményben tanulói jogviszony keretében tanuló, 7-8. osztályos diák maximum 4 fő, havonta 30.000,- Ft/fő
·    hazai középiskolai intézményben tanulói jogviszony keretében tanuló diák maximum 4 fő havonta: 40.000,- Ft/fő
·    hazai felsőoktatási intézményben tanuló hallgató hallgatói jogviszony keretében teljes idejű, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy, egységes, osztatlan képzésben vagy, felsőoktatási szakképzésben tanuló diák maximum 4 fő havonta: 50.000,- Ft/fő.

Az ösztöndíj havi összegét az önkormányzat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, az első két havi összeget, a döntést követő 8 napon belül,  az ösztöndíjas részére kifizeti, illetve az általa magadott bankszámlára átutalja.
Az ösztöndíj folyósítása tanév közben megszűnik, ha az ösztöndíjban részesülő tanuló lakóhelye Lakiteleken megszűnik, magántanulóvá válik, tanulói jogviszonya véglegesen megszűnik, vagy máshonnan ösztöndíjban részesül és lemond ezen ösztöndíjról. A beadott kérelemben bekövetkezett változásról az ösztöndíjasnak 15 napon belül az ösztöndíj folyósítóját értesíteni kell.

3. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani.
Postai úton: Lakitelek Önkormányzata 6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárság 6065. Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

4. A személyes tájékoztatás módja
A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatást kérhet Lovas Tamás projektasszisztenstől.
e-mail: ltomi.klaszter@gmail.com

5. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. év szeptember hónap 28. 12:00 óra.

6. A pályázat kötelező mellékletei:
Pályázni a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati űrlap benyújtásával az abban meghatározott, kötelező dokumentumok csatolásával lehet.

A pályázati űrlaphoz csatolni kell:
a)    a pályázó lakcímkártyájának másolatát,
b)    az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy a hallgatói jogviszonyról,
c)    az oktatási intézmény igazolását a pályázó előző tanév végi vagy félévi tanulmányi eredményéről,
d)    a pályázó nyilatkozatát a hátrányos helyzetének fennállásáról,
e)    a pályázó által írt önéletrajzot, amely tartalmazza a pályázó szakmai elképzeléseit, az esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos diákköri tagság, közösségi szerepvállalás bemutatását.

7. A pályázatok elbírálása
Az ösztöndíjak elbírálásáról Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága dönt.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a hátrányos helyzetű és 3 vagy annál több gyermeket nevelő családban élő diák.

8. Az elbírálás határideje
A pályázat benyújtási határidejét követő bizottsági ülésen.

9. Értesítés a pályázati döntésről
A döntéshozó a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

10. A feltételek és kritériumok megfogalmazásában használt fogalmak magyarázata:
lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdés szerintiek;
hátrányos helyzetű: az a pályázó, akinek az esetében a következő körülmények közül legalább egy fennáll:
a)    a család alacsony iskolai végzettsége,
b)    a család alacsony foglalkoztatottsága,
c)    a család elégtelen lakáskörülményei,
d)    család alacsony egy főre jutó jövedelme
család alacsony iskolai végzettsége: ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről vagy az egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a nevelőszülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a pályázat benyújtásakor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik;
család alacsony foglalkoztatottsága: ha a pályázót együtt nevelő szülők bármelyikéről vagy az egyedül nevelő szülőről vagy az élettársak bármelyikéről vagy a nevelőszülőről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtásakor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat beérkezésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy;
család elégtelen lakáskörülményei: ha megállapítható, hogy a pályázó félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban él;
család alacsony egy főre jutó jövedelme: család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbért

Megszakítás