Oldal kiválasztása
 

Pályázati felhívás családsegítő munkakör betöltésére

Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogvlszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jeIlege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:  Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchényi körút 48/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Családgondozás, egyéni és csoportos esetkezelés a szociális munka eszközeivel.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. mellékelt II. rész I. pont 1. alpontja szerinti képzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Családsegítő szolgálatnál szerzett gyakorlat
 • “B” kategóriás jogosítvány
 • Lakiteleki lakcímmel rendelkező személy

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű alkalmazkodó képesség,
 • Kiváló szintű önálló munkavégzésre való készség,
 • Kiváló szintű problémafeltáró-és megoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • Képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
 • Szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatok és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék,
 • Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15. §. (8) bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn.
Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
 
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
 
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
 
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
 
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
 
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
 
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
 
Lakitelek, 2013. augusztus 21.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pethő Anada Zsuzsa nyújt, a 06-76-449-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchényi krt. 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
 • Személyesen: dr. Pethő Anada Zsuzsa, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchényi krt. 48. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a pályázók személyes meghallgatsáon vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Lakitelek Önkormányzatának honlapja – 2016. március 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 8.

 

Megszakítás