Oldal kiválasztása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata

A pályázat célja: 1342 hrsz-ú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós

A pályázat tárgya: a Lakitelek 1342 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület besorolású, 7779 m2 térmértékű ingatlanok értékesítése.

Az ingatlan nem rendelkezik közművel.

Az értékesítéssel kapcsolatban, a vételáron felül felmerülő minden költség a vevőt terheli (értékbecslés, szerződéskötési díj, földhivatali bejegyzési díj, stb.).

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Lakitelek Önkormányzata, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.).

A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK 1342 hrsz-ú INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!


A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül a pályázati díj visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 1.


A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza az ingatlan ajánlott vételárát.
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
  • Pályázati díj megfizetésének igazolása.

A beérkezett pályázatok bontására 2017. március 2-án 9 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlattevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek Önkormányzata Polgármestere, vagy annak meghatalmazottja végzi. A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár alapján történik.

Eredményes pályázat esetén az ingatlanra vonatkozóan értékbecslés kerül megrendelésre. Amennyiben az értékbecsült ár magasabb, mint a nyertes ajánlat, úgy az ajánlattevők között licitálásra kerül sor. A legkisebb ajánlható ár az értékbecsült ár.


A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakiteleki Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy a
vagyongazdalkodas@lakitelek.hu e-mail címen.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki.

Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

Lakitelek, 2017. február 9.

                                                                  Zobokiné Kiss Anita sk.

                                                                  polgármester


Helyszínrajz

 helyszinrajz 1

helyszinrajz 2

 

Megszakítás