Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 20-án, (szerdán) 15 óra tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

 

NYÍLT ÜLÉS 

 

1. Lakitelek Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének II. számú módosításáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybe-vételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 6/2016. (II.26.) számú rendelet (Ör.) módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

3. A Gondozási Központ intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díj-ról szóló 10/2017.(III.30.) rendelet módosításáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

4. VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtott, „Lakitelek külterületi útjainak aszfaltozása” című, 3307643262 azonosítószámú projekthez kiviteli tervdokumen-táció elkészítése tárgyában szerződéskötés

Előadó: Madari Róbert polgármester

5. A lakiteleki Lévai Iskola napközis szárnyának tetőcseréje 

Előadó: Madari Róbert polgármester

6. Jegyzői beszámoló a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

7. Együttműködési megállapodás megkötése a Tőserdőért Alapítvány 2022. au-gusztus 27-i rendezvényére

Előadó: Madari Róbert polgármester

8. „Döntés a 6065 Lakitelek, Alkotmány u. 2. sz. alatti ingatlanra kötendő albérleti szerződésekről” tárgyú, 185/2021. (XII.16.) számú önkormányzati határozat mó-dosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

9. Lakitelek Önkormányzata településterveinek elkészítésére irányuló szerződés módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

10. TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00045 azonosító számú, „Lakitelek csapadékvíz el-vezetése szikkasutó árkokkal II.ütem” című projekt keretében a „Lakitelek csapa-dékvíz elvezetése szikkasztó árokkal II. ütem ” tárgyú közbeszerzési eljárásban kivitelezési szerződéskötés 

Előadó: Madari Róbert polgármester

11. A Lakitelek, 1326/143 hrsz.-ú építési telkek értékesítése

Előadó: Madari Róbert polgármester

12. TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00008 azonosító számú, „Tőserdő turisztikai fejlesz-tése és Ökoturisztikai Központ megvalósítása” című projekt keretében óriásplakát kampány lebonyolítása tárgyában szerződéskötés 

Előadó: Madari Róbert polgármester

13 Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2022. (VI.29.) számú ha-tározatának módosítása TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00008 azonosító számú, „Tőser-dő turisztikai fejlesztése és Ökoturisztikai Központ megvalósítása” című projekt ke-retében többletforrás igénylése és önerő biztosítása 

Előadó: Madari Róbert polgármester

14. Egyéb ügyek

 

ZÁRT ÜLÉS

 

15. Önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítása közérdekű céllal

Előadó: Madari Róbert polgármester

16. A Lakiteleki Öntözési Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóvá-hagyása

Előadó: Madari Róbert polgármester

17. A Lakitelek, 0232/29 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Előadó: Madari Róbert polgármester

18. A lakiteleki 0149/62 hrsz.-ú ingatlan átminősítése és értékesítése

Előadó: Madari Róbert polgármester

19. Laki-Konyha Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazása és munkabérének emelése

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2022. július 20-án (szerdán) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2022. július 15.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás