Oldal kiválasztása

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

 

Mentes a kommunális adófizetési kötelezettség alól:

  1. a) az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlana után építményadó fizetésére kötelezett, továbbá az egyéni vállalkozó azon beépített önálló ingatlana után, amely után építményadó fizetésére kötelezett valamint az összes külterületi tanya tulajdonosa.

(2) a) az a magánszemély, aki az év első napján időskorúak járadékában, vagy rendszeres szociális segélyben részesül,

b)8 az a magánszemély, akinél, a családnál az 1 főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, egyedül élőnél az öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét és az adótárgyon túl egyéb ingatlannal vagy vagyoni értékű joggal, továbbá 500.000.-Ft-ot meghaladó forgalmi értékű járművel, egyéb vagyonnal (kivételt képez a mozgáskorlátozott gépjárműve) nem rendelkezik

  1. c) a 35. életévét be nem töltött fiatal házasok, illetve fiatalok első beépítetlen lakótelek ingatlana után a szerzés évét követő harmadik év december 31-ig.

A felsorolt mentességek feltételeinek adóhatóság felé történő igazolása adózó feladata. A mentesség az adóhatóság által biztosított adatlapon igényelhető a feltételeket igazoló dokumentumok egyidejű benyújtásával.”

(3) Az adómentesség és az adókedvezmény megállapítása vonatkozásában:

  1. a) egyéb vagyon: a gépi meghajtású termelő és munkaeszköz, készpénz, takarékbetét, értékpapír.
  2. b) család: egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók: a házastárs, élettárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő,
  3. c) egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik,
  4. d) nettó havi jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek, vagy adókötelesnek minősül. Nem minősül jövedelemnek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása és a vakok személyi járadéka.

 

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó mértéke belterületen 13.000,- Ft/év adótárgyanként.

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (vagy változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján (adóév január 1.) fennálló állapot alapján keletkezik. Bevallást az adóévet követő 15 napon belül lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

 

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a kommunális adó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget.

Az ügy kérelemre indul, az adatbejelentés benyújtható papír alapon vagy elektronikusan

Kapcsolódó jogszabályok

Helyi adókról szóló törvény 1990. évi C. törvény

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2012. (XII.07.) számú rendelete a helyi adókról

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Fizetési határidő és számlaszám

Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

Lakitelek Önkormányzata Magánszemélyek kommunális adója számlaszáma 5200018-11100173

Letölthető nyomtatványok:
Kommunális adó adatbejelentés

Megszakítás