Oldal kiválasztása

 

szivarvany ovi
Közlemény a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáiba a 2018/2019. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.

A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás, mint a Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde, és Óvoda Intézmény  (6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáiba a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2018. április 23-24 (hétfő-kedd)
8.00 órától 17.00 óráig
Lakitelek, Kiss János utca 1/a

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
·    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
·    a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
·    a gyermek TAJ kártyája,
·    a gyermek anyakönyvi kivonata,
·    a kitöltött Jelentkezési lap
·    amennyiben a gyermek tartós beteg, az erről szóló igazolás
·    amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, az erről szóló szakvélemény,
·    amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény.
A már óvodába járó gyermeket nem kell beíratni!
Óvodába történő beíratásra köteles gyermek, illetve óvodába felvehető gyermek:
·    kötelező az óvodába beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018.augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
·    Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáinak felvételi körzete:
·    Lakitelek község közigazgatási területe.
·    Az illetékességi és működési körön kívüli településekről, szabad kapacitás esetén vehető fel gyermek a köznevelési intézménybe.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 A 2018/2019-es nevelési évben a 2015. augusztus 31-ig született gyermekek számára kötelező az óvodai beiratkozás.
Az a szülő vagy törvényes képviselő
·    aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
·    akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el és 5000.-Ft-tól 150.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsődébe felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételénél a nevelési intézmény alapító okiratában foglaltak az irányadóak. Az alapító okirat tartalmazza, hogy az óvoda melyik sajátos nevelési igényű gyermek ellátására jogosult.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvoda vezetője határozati formában közli a szülővel
·    az óvodai felvételi, átvételi vagy a kérelem elutasítására vonatkozó döntését.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2018. május 18-a.
A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jegyző a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.

Megszakítás