Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzatának 46/2012 (XII.07.) számú rendelete értelmében:

Mentes a kommunális adófizetési kötelezettség alól:

  1. a) az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlana után építményadó fizetésére kötelezett, továbbá az egyéni vállalkozó azon beépített önálló ingatlana után, amely után építményadó fizetésére kötelezett valamint az összes külterületi tanya tulajdonosa.

(2) a) az a magánszemély, aki az év első napján időskorúak járadékában, vagy rendszeres szociális segélyben részesül,

b)8 az a magánszemély, akinél, a családnál az 1 főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, egyedül élőnél az öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét és az adótárgyon túl egyéb ingatlannal vagy vagyoni értékű joggal, továbbá 500.000.-Ft-ot meghaladó forgalmi értékű járművel, egyéb vagyonnal (kivételt képez a mozgáskorlátozott gépjárműve) nem rendelkezik

  1. c) a 35. életévét be nem töltött fiatal házasok, illetve fiatalok első beépítetlen lakótelek ingatlana után a szerzés évét követő harmadik év december 31-ig.

A felsorolt mentességek feltételeinek adóhatóság felé történő igazolása adózó feladata. A mentesség az adóhatóság által biztosított adatlapon igényelhető a feltételeket igazoló dokumentumok egyidejű benyújtásával.”

(3) Az adómentesség és az adókedvezmény megállapítása vonatkozásában:

  1. a) egyéb vagyon: a gépi meghajtású termelő és munkaeszköz, készpénz, takarékbetét, értékpapír.
  2. b) család: egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók: a házastárs, élettárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő,
  3. c) egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik,
  4. d) nettó havi jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek, vagy adókötelesnek minősül. Nem minősül jövedelemnek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása és a vakok személyi járadéka.

Letölthető nyomtatványok:
Kommunális adó mentesség
Kommunális adó adatbejelentés
Megállapodás kommunális adó és építmény

Megszakítás