Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 20-án (kedden) 14 órakor tartja soron következő rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom. 

Tájékoztatjuk, hogy a Képviselő-testületi ülésről videó felvétel az erre irányuló, kötele-zettséget megállapító jogszabály hiányában nem készül. A nyilvános ülésre minden ér-deklődőt szeretettel várunk.

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

NAPIREND:

Nyílt ülés:

1.Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) ön-kormányzati rendeletének (továbbiakban: SzMSz) módosítása Előadó: Madari Róbert polgármester

2.Alpolgármester eskütétele Előadó: Madari Róbert polgármester

3.Az alpolgármester illetményének, költségtérítésének és cafetériájának megállapítása Előadó: Madari Róbert polgármester

4.A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde módosított Pedagógiai Programjának és Szakmai Programjának, SZMSZ-nek és Házirendjének megtárgyalása, elfogadása Előadó: Madari Róbert polgármester

5.Lakitelek Iskola utca hrsz 589, 382 felújítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére szerződéskötés és a szükséges önerő biztosítása Előadó: Madari Róbert polgármester

6.Lakitelek, Táncsics Mihály utca hrsz 128. útfelújítás kivitelezési munkálatainak elvég-zésére szerződéskötés Előadó: Madari Róbert polgármester

7.Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben, külterületi helyi közutak fej-lesztése VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra benyújtandó támogatási kérelemhez en-gedélyezési szintű műszaki tervdokumentáció elkészítésére szerződéskötés Előadó: Madari Róbert polgármester

8.A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegé-szítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása Előadó: Madari Róbert polgármester

9.A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetés módosí-tásának elfogadása Előadó: Madari Róbert polgármester

10.Laki-Konyha Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás nyújtása Előadó: Madari Róbert polgármester

11.A Magyar Falu Program céljai támogatásának keretében állami tulajdonú ingatlanok felajánlása Előadó: Madari Róbert polgármester

12.Döntés a Vantage Tower Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről Előadó: Madari Róbert polgármester

13.Lakitelek Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.10.) önkor-mányzati rendeletének II. számú módosításáról Előadó: Madari Róbert polgármester

14.Egyéb ügyek

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2021. július 19-én (hétfőn) 14.00 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2021. július 15.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás