Oldal kiválasztása

Hirdetmény a szociális tűzifa juttatásról

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testület  2014. november 13. napján megtartott testületi ülésén rendeletet alkotott szociális célú tűzifa juttatása tárgyában. E rendelet meghatározza azon szociálisan rászorulók részét, akiknek a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosítása természetbeni ellátás formájában nyújtható.

A jogosultak köre: 

  • nyugdíjasok,
  • rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülők,
  • a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülők,
  • tartósan beteg személyt eltartó család,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család,
  • a közmunka programban részt vett személyek,

amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (42.750.- Ft/fő), egyedül élő személy esetében a 200 %-át (57.000.- Ft/fő).

Rendkívüli esetben méltányosság gyakorolható, a méltányosságról az Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára a Polgármester dönt.

Fentiekre tekintettel jelen hirdetmény mellékleteként csatolásra került formanyomtatványon nyújtható be a kérelem a jogosultak részéről 2014. december 2. napjáig, –  a 46/2014. (IX.25.) BM rendeletben meghatározott támogatási keretösszeg erejéig – a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjához (Kovácsné Kalló Andrea 14. szoba).

A 3. §. (3) bek. rendelkezése szerint: A döntés során előnyben kell részesíteni a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

  1. a 33-37/C. §-ában szabályozott aktív korúak ellátására, azaz rendszeres szociális segélyre vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra,
  2. a 32/B-E. §-ában szabályozott időskorúak járadékára,
  3. az 55/A. § b) pontja alapján adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, és
  4. a 38-39. §-a alapján járó lakásfenntartási támogatásra jogosult személyeket.

A 4. pontban szereplő ellátás természetbeni támogatásként történő nyújtása nem zárja ki a támogatott e program keretében történő részvételét.

Pozitív elbírálás esetén kérelmenként max.: 1 m3 tűzifa juttatandó.

Az igényléshez szükséges kérelmet letöltheti az alábbi hivatkozások egyikére kattintva:

MS Word formátum (.doc)

Adobe Reader formátum (.pdf)

Megszakítás