Oldal kiválasztása

Gondozási Központ

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Béke utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idősek otthonában intézi, megállapítja az idősekkel kapcsolatos gondozási tevékenységet, figyelemmel kíséri az ellátottak állapotát és szükségleteik változását. Gondoskodik az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátásának irányításáról, megszervezéséről, valamint maga is részt vesz a feladat elvégzésében. Gondoskodik az ellátottak adminisztrációs feladatainak elvégzéséről jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, vagy egyetem, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 8.2 pontjában előírt végzettség,

•         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szociális területen szerzett tapasztalat

•         Lakitelek vonzáskörzetében élő, lakóhellyel rendelkező személy

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Szociális érzékenység, empátia, határozottság, jó helyzetfelismerő és szervező képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati anyagába betekinthessenek

•         Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

•         Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gálné Csomós Mária nyújt, a 76/449-071 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Béke utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 213/2018 , valamint a munkakör megnevezését: mentálhigiénés munkatárs.  

•         Személyesen: Gálné Csomós Mária, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Béke utca 20. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírásnak megfelelő pályázókat eseti bizottság személyesen meghallgatja. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Lakitelek Önkormányzatának honlapja – 2018. január 17.

Megszakítás