Oldal kiválasztása

A családsegítés szociális alapszolgáltatási forma, amely személyes gondoskodást nyújtó ellátás a működési területén élő teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére.
Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat – keretében működtethető.
Célja
A  település közigazgatási területén élő szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az  életvezetési képesség  megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
 
Feladata
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.
 
A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell:
·    a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
·     az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
·    a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
·    a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
·    a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását
·    a kríziskezelést, valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
A Szolgálat a szociális munka eszközeivel és módszereivel hozzájárul az egyének, családok, csoportok és közösségek jólétéhez, fejlődéséhez és szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
A működési területén élő egyének, családok, csoportok, helyi közösségek részére nyújtandó szolgáltatás:
·    általános szociális és mentálhigiénés ellátás
·    szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet vagy ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, feltárása és kezelése
·     krízishelyzet megszüntetése
·    életvezetési képesség megőrzése
·    a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat, szolgáltatásokat igénylők megfelelő szintű tájékoztatása, az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.

Felderítés:
Figyelemmel kíséri a település közigazgatási területén lévő teljes lakosságot, vagy specifikusan egyes csoportokra fókuszál (életkor, egészségi állapot, jövedelem, lakásviszonyok, családnagyság, stb. szerint).  Megfelelő szakmai háttér biztosítása esetén a feltárt egyéni, családi, csoportos és közösségi szükségleteket elemzi, csoportosítja, kielégítésük módjára javaslatot tesz.
 
Családgondozás:  
A családgondozás a családsegítő és a családsegítést igénybevevő között létrejött olyan kapcsolati forma, mely a szociális munka módszereinek és eszközeinek segítségével a család (egyén, közösség) belső viszonyainak erősítését, rendezését, a külső környezettel való hatékony együttműködését segíti elő. A gondozási folyamat része a szolgáltatást igénybevevő fogadása az intézményben, a családlátogatás a kliens személyes környezetében és az érintett hatóságokkal, intézményekkel való kapcsolattartás.
 
Tanácsadás: 
·     Segítségnyújtás a családon belüli, azaz a családtagok közti kapcsolatában felmerülő problémák megoldásában tanácsadás útján (pl. házas- ill. élettársi konfliktusok, gyermek-szülő konfliktusok, testvérek közti, valamint rokonok közti konfliktusok).
·    Egyedülálló személyek mentálhigiénés problémáinak kezelése.
·    Egyének és külső (intézményi) környezet pl. munkahellyel kapcsolatos mentálhigiénés tanácsadás (főnök-beosztott viszony, munkatársi, szomszédi kapcsolatok).
·    Adósságterhekkel és lakhatási gondokkal küszködők, fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, egyéb szociálisan rászoruló személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
·    Segítséget nyújt, tanácsot ad szociális ügyintézéshez, kérelmek beadványok elkészítéséhez, más intézmények szolgáltatásaihoz való hozzájutáshoz.
·    Gondoskodik a kompetenciájukba nem tartozó esetek szakintézményhez történő átirányításáról és a megfelelő fogadókészségről.
·    Gazdasági tanácsadás (havi jövedelem beosztására).

Családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló szolgáltatások
·    A család működési zavarait feltárja, és a család díszfunkciói megoldása érdekében feltérképezi az igénybe vehető szolgáltatásokat és a szükséges szakemberhez, intézményhez, illetve szolgáltatóhoz irányítja a problémák megszüntetése érdekében.
·    Mediáció: klienseink részére mediációval történő konfliktus kezelés biztosítása.
·    Közösségépítő programok (pl.: a szükségleteknek megfelelő már meglévő programok feltérképezése, közvetítése vagy tábor szervezése önállóan vagy együttműködve a társ szervekkel).

Hivatalos ügyintézés:  
Ha az ügyfél érdekei képviseletéhez szükséges gyakorlati ismeretekkel nem rendelkezik, a szolgálat a hivatalos ügyintézéshez segítséget vagy információkat nyújt (pl. érintett személyhez, intézményhez stb. történő átirányítással, tájékoztatás az adott ügyintézés lépéseiről).
 
Egyéb szolgáltatások:  
·    Lakossági tárgyi (pl. ruhanemű, cipő, játék, könyv, élelem, bútor stb.) felajánlások összegyűjtése, gyűjtési akciók szervezése.
·    Adományok közvetítése a megfelelő célcsoporthoz.
·    Az önkormányzat, illetve az intézmények által nyert pályázatok útján nyert természetbeli juttatások vagy különféle szervezetek részéről felajánlott segélycsomagok kiosztása rászorulók részére.
·    Humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, felkarolása.
·    Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programok szervezése.
·    Fórumok szervezése, ahol az egyes közösségeket leginkább érintő kérdések megválaszolásához a témában jártas szakembereket hívásával.
·    Információnyújtás (albérlet, munkalehetőség, lakáscsere, stb.).

Anyagi segítségnyújtás:
A rászoruló egyének és családok segélyezése szociálpolitikai feladat.
·    Kliensek segítése abban, hogy a nekik járó támogatásokat, kedvezményeket megismerjék, ill. igénybe vehessék az arra illetékes szerveknél.

A családsegítés szociális alapszolgáltatási forma, amely személyes gondoskodást nyújtó ellátás a működési területén élő teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére.

Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat – keretében működtethető.

Célja

A  település közigazgatási területén élő szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az  életvezetési képesség  megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Feladata

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében biztosítani kell:

·         a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

·         az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

·         a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését

·         a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,

·         a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását

·         a kríziskezelést, valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

A Szolgálat a szociális munka eszközeivel és módszereivel hozzájárul az egyének, családok, csoportok és közösségek jólétéhez, fejlődéséhez és szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

A működési területén élő egyének, családok, csoportok, helyi közösségek részére nyújtandó szolgáltatás:

·         általános szociális és mentálhigiénés ellátás

·         szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet vagy ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, feltárása és kezelése

·         krízishelyzet megszüntetése

·         életvezetési képesség megőrzése

·         a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat, szolgáltatásokat igénylők megfelelő szintű tájékoztatása, az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. 

Felderítés:

Figyelemmel kíséri a település közigazgatási területén lévő teljes lakosságot, vagy specifikusan egyes csoportokra fókuszál (életkor, egészségi állapot, jövedelem, lakásviszonyok, családnagyság, stb. szerint).  Megfelelő szakmai háttér biztosítása esetén a feltárt egyéni, családi, csoportos és közösségi szükségleteket elemzi, csoportosítja, kielégítésük módjára javaslatot tesz.

Családgondozás:   

A családgondozás a családsegítő és a családsegítést igénybevevő között létrejött olyan kapcsolati forma, mely a szociális munka módszereinek és eszközeinek segítségével a család (egyén, közösség) belső viszonyainak erősítését, rendezését, a külső környezettel való hatékony együttműködését segíti elő. A gondozási folyamat része a szolgáltatást igénybevevő fogadása az intézményben, a családlátogatás a kliens személyes környezetében és az érintett hatóságokkal, intézményekkel való kapcsolattartás.

Tanácsadás:  

·         Segítségnyújtás a családon belüli, azaz a családtagok közti kapcsolatában felmerülő problémák megoldásában tanácsadás útján (pl. házas- ill. élettársi konfliktusok, gyermek-szülő konfliktusok, testvérek közti, valamint rokonok közti konfliktusok).

·         Egyedülálló személyek mentálhigiénés problémáinak kezelése.

·         Egyének és külső (intézményi) környezet pl. munkahellyel kapcsolatos mentálhigiénés tanácsadás (főnök-beosztott viszony, munkatársi, szomszédi kapcsolatok).

·         Adósságterhekkel és lakhatási gondokkal küszködők, fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, egyéb szociálisan rászoruló személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.

·         Segítséget nyújt, tanácsot ad szociális ügyintézéshez, kérelmek beadványok elkészítéséhez, más intézmények szolgáltatásaihoz való hozzájutáshoz.

·         Gondoskodik a kompetenciájukba nem tartozó esetek szakintézményhez történő átirányításáról és a megfelelő fogadókészségről.

·         Gazdasági tanácsadás (havi jövedelem beosztására).

Családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló szolgáltatások

·         A család működési zavarait feltárja, és a család díszfunkciói megoldása érdekében feltérképezi az igénybe vehető szolgáltatásokat és a szükséges szakemberhez, intézményhez, illetve szolgáltatóhoz irányítja a problémák megszüntetése érdekében.

·         Mediáció: klienseink részére mediációval történő konfliktus kezelés biztosítása.

·         Közösségépítő programok (pl.: a szükségleteknek megfelelő már meglévő programok feltérképezése, közvetítése vagy tábor szervezése önállóan vagy együttműködve a társ szervekkel).

Hivatalos ügyintézés:   

Ha az ügyfél érdekei képviseletéhez szükséges gyakorlati ismeretekkel nem rendelkezik, a szolgálat a hivatalos ügyintézéshez segítséget vagy információkat nyújt (pl. érintett személyhez, intézményhez stb. történő átirányítással, tájékoztatás az adott ügyintézés lépéseiről).

Egyéb szolgáltatások:   

·         Lakossági tárgyi (pl. ruhanemű, cipő, játék, könyv, élelem, bútor stb.) felajánlások összegyűjtése, gyűjtési akciók szervezése.

·         Adományok közvetítése a megfelelő célcsoporthoz.

·         Az önkormányzat, illetve az intézmények által nyert pályázatok útján nyert természetbeli juttatások vagy különféle szervezetek részéről felajánlott segélycsomagok kiosztása rászorulók részére.

·         Humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, felkarolása.

·         Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programok szervezése.

·         Fórumok szervezése, ahol az egyes közösségeket leginkább érintő kérdések megválaszolásához a témában jártas szakembereket hívásával.

·         Információnyújtás (albérlet, munkalehetőség, lakáscsere, stb.).

Anyagi segítségnyújtás: 

A rászoruló egyének és családok segélyezése szociálpolitikai feladat.

·         Kliensek segítése abban, hogy a nekik járó támogatásokat, kedvezményeket megismerjék, ill. igénybe vehessék az arra illetékes szerveknél.

Megszakítás