Oldal kiválasztása

Az óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztató

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáiba a 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról. Lakitelek Önkormányzata, mint a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáiba a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 20-21. (szerda – csütörtök)

8.00 órától 17.00 óráig

Lakitelek, Kiss János utca 1/a

Az óvodai beiratkozásra online kerül sor a kitöltött Felvételi kérelem (itt letölthető melléklet) beküldésével

2022. április 20-21-ig

az ovodaifelvetel@lakitelek.hu

e-mail címen.
Ez az e-mail cím, csak a beiratkozás idején él.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok, amelyeket kérünk beszkennelve, lefényképezve mellékelni a kitöltött Jelentkezési laphoz, és elküldeni az ovodaifelvetel@lakitelek.hu e-mail címre:

 • a gyermek anyakönyvi kivonata,,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • amennyiben a gyermek tartós beteg, az erről szóló igazolás
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, az erről szóló szakvélemény,
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény.

A kötelezően beküldött lakcímkártyák, személyi igazolvány, TAJ kártya, anyakönyvi kivonat a jogosultság megállapításához szükséges. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk tovább, ezeket nem tároljuk, az e-maileket, adatokat tartalmazó mellékleteket az adategyeztetés után töröljük. A kitöltött jelentkezési lapokat nyomtatjuk ki, amely szükséges az óvodai felvételi előjegyzési naplóba történő bejegyzéshez.

Tájékoztatjuk, hogy a humánjárvány miatt a személyes interakciókat a lehetőség szerint igyekszünk csökkenteni, ezért az általános gyakorlattal ellentétben kérünk másolatot a személyes okmányaikról. A személyes adataik és személyes okmányaik másolatainak adatkezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ a) és c) pontjában előírtakon alapul, mert az a jogi kötelezettségünk teljesítéséhez (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírt kötelezettségek) és az Ön és más személy életét, testi épségét fenyegető közvetlen veszély megelőzéséhez szükséges.

A már óvodába járó gyermeket nem kell beíratni!

Óvodába történő beíratásra köteles gyermek, illetve óvodába felvehető gyermek:

 • kötelező az óvodába beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáinak felvételi körzete:

 • Lakitelek község közigazgatási területe.
 • Az illetékességi és működési körön kívüli településekről, szabad kapacitás esetén vehető fel gyermek a köznevelési intézménybe.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

A 2022/2023-as nevelési évben a 2019. augusztus 31-ig született gyermekek számára kötelező az óvodai beiratkozás.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja értelmében szabálysértést követ el. A szabálysértés elkövetője pénzbírsággal büntethető.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele.

A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsődébe felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételénél a nevelési intézmény alapító okiratában foglaltak az irányadóak. Az alapító okirat tartalmazza, hogy az óvoda melyik sajátos nevelési igényű gyermek ellátására jogosult.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda vezetője határozati formában közli a szülővel

 • az óvodai felvételi, átvételi vagy a kérelem elutasítására vonatkozó döntését.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2022. május 20-a.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jegyző a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.

Megszakítás