Oldal kiválasztása

Lakitetek Önkormányzatának Polgármestere a “Közszolgálati
tisztviselokről szóló” 2011′ évi CXCIX. törvény 45 § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet Lakiteleki Polgármesteri Hivatal aljegyző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogvlszony időtartama:  határozat|an idejű kozszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jeIlege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás ldőtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi korÚt 48.

A munkakörhoz tartoző főbb tevékenységi körök: Jegyző helyettesítése a ”Magyarország helyi önkormányzatáról szóló” 2011′ évi CLXXXIX. törvény 81 § (2) bekezdésében foglaltak alapján

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a”Kozszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló  2011 évi CXClX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyarállampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola, vagy egyetem, igazgatásszervezői Vagy állami- és jogtudományi doktori képesítés, Vagy oklevles közigazgatási menedzser szakképesítés
 •  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Jogi Vagy közigazgatási szakvizsga,
 • Vagy a Kozigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegtĺnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
 •  Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat, 
 • 3 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánáI előnyt jelent: 

 • Gyakorlott szintű MS office (irodai) alkalmazások
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 4512012 (lll.20′) Korm. rendelet 8. § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot,
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (vagy az arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte) hozzájárulást a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben torténo kezeléséhez
 •  a közigazgatási gyakorlatot igazoló okiratok másolatát
 •  a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy: nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetelenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya  alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII. törvény szerint Vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget vállalja
 •  aljegyzői feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések bemutatása.

A munkakör betöIthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. február 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zobokiné Kiss Anita polgármester nyújt, a 76/449-011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai Úton: a pályázatnak a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6065 Lakitelek , Széchenyi korút 48. ) Kérjuk a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22012015 ,valamint a munkakör megnevezését: aljegyző .
 • Személyesen: Zobokiné Kiss Anita, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

A pályázati eIjárás, a pályázat elbíráIásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alpján a kĺválasztásról Lakĺtelek Önkormányzatának Polgármestere dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A Polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbĺrálásának határideje:
2015. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Lakitelek Önkormányzatának honlapja

Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.
Megszakítás