Oldal kiválasztása

A Lakiteleki Polgármesteri Hivatal a “Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gondozási Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Béke utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A jogszabályokban meghatározott megasabb vezetői feladatok, valamint az intézmény Alapító okiratában megállapított szolgáltatások magas színvonalon történő ellátásához szükséges tevékenységek ellátása, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt gazdálkodási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 8.2. pontjában előírt végzettség,
 • a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint meghatározott szakmai gyakorlat vagy – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgár, büntetlen előélet, nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozott cselekvőképesség hatálya alatt,
 • a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • szociális szakvizsgával nem rendelkező pályázó a kinevezést követő 2 éven belül köteles szociális szakvizsgát tenni.
 • 4 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális szakvizsga,
 • Lakitelek vonzáskörzetében élő, lakóhellyel rendelkező személy

Elvárt kompetenciák:

 • empátia képesség, szakma iránti elkötelezettség,
 • kiváló szintű döntési képesség, kommunikációs és tárgyalóképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó előírt szakmai és vezetői gyakorlatának meglétét igazoló szakmai önéletrajz,
 • a végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • a szakmai gyakorlat meglétét bizonyító okirat,
 • nyilatkozat arra, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • a szociális szakvizsga bizonyítvány hiteles másolata vagy a pályázó nyilatkozatát arra, hogy kinevezést követően két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2015. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zobokiné Kiss Anita polgármester nyújt, a 76/449-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lakitelek Önkormányzata címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2015 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Zobokiné Kiss Anita, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A pályáztató fenntertja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2015 február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Lakitelek Önkormányzatának honlapja – 2015. január 21.

Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.
Megszakítás