Oldal kiválasztása

Polgármesteri Hivatal – Lakitelek a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Polgármesteri Hivatal – Lakitelek adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott  idejű 2015.12.31-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • 1/16 Pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok: Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kezelése, nyilvántartása. Adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása, adóigazolások kiadása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján vagyoni típusú és kommunális jellegű adók, valamint a helyi  iparűzési adóval kapcsolatos ügyintézés, (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb). A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése, (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírás, törlés, adózók értesítése,határozathozatal, könyvelés, stb.). Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörébe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Munkakörébe tartozó statisztikai jelentések elkészítése. Ügyfélfogadás az általa intézett ügyekben.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő vállalása

Elvárt kompetenciák:

 • önállóság
 • döntési képesség
 • csapatmunka-együttmüködés
 • ügyfélközpontúság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló dokumentum másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  a 45/2012. (III.20.) Korm. rendeletnek megfelelően fényképes szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. december 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2014 december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szél Zoltán nyújt, a 76/449-011-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Lakitelek címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3237/2014 ,valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.
 • Személyesen: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok értékelésére a jegyző legalább három tagú előkészítő bizottságot hoz létre. A pályázat lebonyolítását követően a pályázó tájékoztatást kap az általa elért eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje:  2014 december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.lakitelek.hu honlapon – 2014 november 21.
 • Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapon – 2014. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.
Megszakítás