Oldal kiválasztása

Az önkormányzati adóhatóság a jegyző hatáskörében állítja ki az illetékességi területén található ingatlanok esetében az adó- és értékbizonyítványokat. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmazza (igazolja) az adott ingatlan jellemzői alapján, annak meghatározott forgalmi értékét.

Kiállítása jogszabály alapján megkeresésre (például: hagyatéki, gyámhatósági, végrehajtási, eljárások), illetve egyéb speciális esetben az ügyfél kérelmére történik. Magáncélú felhasználásra nem kérhető. (Magáncéllal kapcsolatban kérje tájékoztatónkat!)

Az ügyfél az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kezdeményezheti az adó- és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét.

Az ügy megkeresés vagy kérelem alapján indul, a kérelem benyújtható papír alapon vagy elektronikusan.

Milyen adatokat kell megadni?

  1. Az ingatlan pontos címe, helyrajzi száma
    2. A kérelmező személyazonosító adatai, elérhetősége, adószáma, adóazonosító
    3. A felhasználás céljának megjelölése (hivatkozással jogszabályi rendelkezésre és az érintett hatósági vagy bírósági eljárásra)

Kapcsolódó díjtétel: A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Általános esetben kérelemre történő eljárás indításakor 4000,- Ft illetéket kell fizetni, melyet Lakitelek Önkormányzata Illetékbeszedési számla 5200018-11100300 javára kell teljesíteni.

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően kell megfizetni.

Jogorvoslati lehetőség: Tekintettel arra, hogy az eljárás célja hatósági bizonyítvány kiállítása, önálló fellebbezésnek nincs helye.

Kapcsolódó jogszabályok

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény

egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CVIII. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról szóló 231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

Megszakítás