Oldal kiválasztása

A tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

A tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Értesítem Bács-Kiskun Megye lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2014/2015. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun Megye valamennyi településre egységesen határozta meg:

2014. április 28-án hétfő
2014. április 29-én kedd
2014. április 30-án szerda

A beiratkozás Bács-Kiskun Megyei összes általános iskolájában:
mindhárom nap 8-18 óra közötti időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abban az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye tartozik, illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:

  • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
  • a szülő (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímét igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)
  • az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító (a gyermek esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről az iskolák 2014. május 15-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbíralati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet – a felvételt elutasító intézmény igazgatójának kell benyújtani

  • az állami fenntartású iskola esetében: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – járási – Tankerületi igazgatójának címezve
  • nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve, az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

Kecskemét 2014. február 18.

Dr. Kerényi János, kormánymegbízott

Megszakítás