Oldal kiválasztása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata

A pályázat célja: 2001/1 és 2001/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós

A pályázat tárgya: a Lakitelek 2001/1 helyrajzi számú 9950 m2 térmértékű és 2001/2 helyrajzi számú 4940 m2 térmértékű, „kivett beépítetlen terület” besorolású ingatlanok értékesítése

Az értékesítéssel kapcsolatban, a vételáron felül felmerülő minden költség a vevőt terheli (értékbecslési díj, szerződéskötési díj, földhivatali bejegyzési díj). Az ingatlanok csak együttesen pályázhatóak.

E költségeket az önkormányzat az egyéb dologi kiadások előirányzata terhére megelőlegezi.

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Lakitelek Önkormányzata, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.).

A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK 2001/1 és 2001/2 hrsz-ú INGATLANOK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!


A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül a pályázati díj visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Fókusz Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23. 10 óra

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.


A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

           

  • A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza az ingatlan ajánlott vételárát.
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja az értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
  • Pályázati díj megfizetésének igazolása.
  • A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvásárolt ingatlanon a tulajdonszerzéstől számított 3 éven belül olyan tevékenységet valósít meg, amelyből az önkormányzatnak adóbevétele származik. Az adásvételi szerződésben kikötésre kerül, hogy amennyiben a Vevő ennek nem tesz eleget, úgy az ingatlan a szerződéskori vételár önkormányzat által történő visszafizetése mellett a tulajdonjog visszaszáll Eladóra.
  • A pályázónak meg kell jelölni a beruházási célt, amelynek összeegyeztethetőnek kell lenni az ingatlan szomszédságában található lakóingatlanokkal.

A beérkezett pályázatok bontására 2018. július 23-án 11 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek Önkormányzata Polgármestere, vagy annak meghatalmazottja végzi. A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.

A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, illetve a fejlesztési terv alapján történik.

Eredményes pályázat esetén az ingatlanra vonatkozóan értékbecslés kerül megrendelésre. Amennyiben az értékbecsült ár magasabb, mint a nyertes ajánlat, úgy az ajánlattevők között licitálásra kerül sor. A legkisebb ajánlható ár az értékbecsült ár.


A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakiteleki Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy a
vagyongazdalkodas@lakitelek.hu e-mail címen.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában, akár indokolás nélkül is visszavonja, érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki.

Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.

A pályázati kiírás a Lakitelek Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján és a honlapján (www.lakitelek.hu) kerül meghirdetésre.

Lakitelek, 2018. július 13.

                                                                  Kiss Anita

                                                                  polgármester

Megszakítás