Oldal kiválasztása

Talajterhelési díjban díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

Díjtétel

1200 Ft/m3 szorozva a területérzékenységi szorzóval 1,5=1800Ft/m3

Bevallás benyújtása minden esetben (díjfizetés nélkül is) kötelező.

Határidő (Bevallás benyújtása, díj megállapítása önadózás keretében): tárgyévet követő év március 31-e.

Számlaszám: Lakitelek Önkormányzatának Talajterhelési díj számla: 5200018-11024350

Díjmentesség, díjkedvezmény

A kibocsátó erre irányuló kérelme alapján mentes a díjfizetési kötelezettség alól:

 

  • az a magánszemély, aki az év első napján időskorúak járadékában, vakok személyi járadékában, vagy rendszeres szociális segélyben, részesül, továbbá
  • az a magánszemély, akinek családjában az 1 főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj minimumát, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét és a díjkivetés alapját képező ingatlanon túl egyéb ingatlannal vagy vagyoni értékű joggal, továbbá 500.000.-Ft-ot meghaladó forgalmi értékű járművel, egyéb vagyonnal (kivételt képez a mozgáskorlátozott gépjárműve) nem rendelkezik.
  • Kérelemre 50 %-os díjmentesség illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, akinek családjában az 1 főre jutó nettó havi jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át és a családjában súlyosan egészségkárosodott személy vagy  3 vagy annál több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, és a díjkivetés alapját képező ingatlanon túl egyéb ingatlannal vagy vagyoni értékű joggal, továbbá 500.000.-Ft-ot meghaladó forgalmi értékű járművel (kivételt képez a mozgáskorlátozott gépjárműve), egyéb vagyonnal nem rendelkezik.

Az adómentesség és az adókedvezmény megállapítása vonatkozásában:

a mentességre jogosító körülmények adóhatóság felé történő igazolása adózó feladata,

egyéb vagyon: a gépi meghajtású termelő és munkaeszköz, készpénz, takarékbetét, értékpapír,

család: egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók: a házastárs, élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő,

egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik,

nettó havi jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek, vagy adókötelesnek minősül. Nem minősül jövedelemnek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása és a vakok személyi járadéka.

 

Kapcsolódó jogszabályok

a környezetterhelési díjról 2003. évi LXXXIX. törvény

a talajterhelési díjról szóló 30/2015. (XI.13. számú önkormányzati rendelet

Letölthető nyomtatvány:
Talajterhelési díj bevallás magánszemély

Megszakítás