Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. október 24. napján megtartott testületi ülésen rendeletet alkotott a szociális célú tűzifa juttatása tárgyában. E rendelet meghatározza azon szociálisan rászorulók körét, akiknek a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosítása természetbeni ellátás formájában nyújtható.

 

A jogosultak köre:

 • nyugdíjasok,
 • rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülők,
 • a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülők,
 • tartósan beteg személyt eltartó család,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család,
 • a közmunka programban részt vett személyek,

amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át, (85.500.- Ft/fő), egyszemélyes háztartás esetén a 400 %-át, és (114.000.- Ft/fő), a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

A támogatás odaítéléséről a Polgármester, határozattal dönt. Rendkívüli esetben méltányosság gyakorolható, a méltányosságról az Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára a Polgármester dönt. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál figyelembe veendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolni kell.

Fentiekre tekintettel jelen hirdetmény mellékleteként csatolásra került formanyomtatványon nyújtható be a kérelem a jogosultak részéről a támogatási keretösszeg erejéig – a Polgármesteri Hivatal – Szociális osztályához.

Tisztelt Ügyfeleinket hétfőn (7:30-12:00 és 13:00-15:30), kedd (13:00-15:30), szerdán (7:30-12:00 és 13:00-15:30) fogadjuk.

A 2.§. (4) bekezdése alapján a kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni az

 • aktív korúak ellátásában részesülők,
 • időskorúak járadékában részesülők,
 • települési támogatás formájában nyújtott lakásfenntartási támogatásban részesülők,
 • gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők,
 • kiskorú gyermeket nevelők,
 • egyedül élő időskorúak.

A szociális tűzifa igényléséhez szükséges dokumentum letölthető innen:

 

A szociális tűzifa igényléséhez szükséges dokumentum letölthető innen >>

Megszakítás