Oldal kiválasztása

A Lakiteteki Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről
szóló” 2011′ évi CXCIX. törvény 45 § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet Lakiteleki Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:  határozott idejű 2017. augusztus 31-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jeIlege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

A munkakörhoz tartoző főbb tevékenységi körök: Hivatal és az intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodásával kapcsolatos számviteli feladatok: utalás, számlázás, kontírozási feladatok, analítikus nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a”Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló  2011 évi CXClX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés;középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyĺntéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképes ítés
 •  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztatási gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Pontos, precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó 45/2o12. (lll.20) Korm. rendelet 8 § alapján készített fényképes, szakmai önéletrajzot .
 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek  másolata,
 • Motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata,
 • Esetleges előnyt jelentő tényező meglétét igazoló okirat,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betöIthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Nándorné nyújt, a 76/449-011 -es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai Úton: a pályázatnak a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6065 Lakitelek , Széchenyi korút 48. ) Kérjuk a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 933/2015, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Kis Nándorné, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

A pályázati eIjárás, a pályázat elbíráIásának módja, rendje: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alpján a polgármesteregyetértésével a jegyző dönt, továbbá fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbĺrálásának határideje:
2015. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Lakitelek Önkormányzatának honlapja

Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.

Megszakítás