Oldal kiválasztása

Pályázati felhívás üzlethelyiség hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜZLETHELYISÉG HASZNOSÍTÁSÁRA


A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata

A pályázat célja: Üzlethelyiség hasznosítása

A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós

A pályázat tárgya: Lakitelek 1042/19 helyrajzi számú ingatlanon található Piaci 26,44 m2 alapterületű üzlethelyiség hasznosítása.

Egyéb információk:

 1. A pályázatot zárt borítékban Lakitelek Polgármesterének címezve (Polgármesteri Hivatal Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) lehet benyújtani. A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEKI PIACON TALÁLHATÓ ÜZLETHELYISÉG HASZNOSÍTÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
 2. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 25. 12:00 óra
 3. A bérbeadó a pályázat alapján az üzlethelyiséget annak adja bérbe, aki a legmagasabb pontszámot éri el az előre meghatározott szempontrendszer alapján, melyek:
   a. Nyitva tartási napok száma
        • Csak piaci napokon – 1 pont
        • Heti 5 nap – 3 pont
        • Legalább heti 6 nap – 5 pont
  b. Forgalmazni kívánt termékek elérhetősége – amennyiben olyan terméket vagy szolgáltatást kínál a lakosságnak, mely Lakiteleken nem vagy csak nehezen elérhető, előnyben részesül
        • Zöldség-gyümölcs, ruhanemű, vegyi áru, műanyag áru, élelmiszer stb. – 1 pont
        • Lakiteleken idény-jelleggel vagy csak ritkán elérhető termék/szolgáltatás – 3 pont
        • Lakiteleken nem elérhető, új termék/szolgáltatás – 5 pont
   c. Vállalt bérleti díj összege
        • nagyság szerint 1-1 pont
        • Pontazonosság esetén a magasabb bérleti összeget ajánlóval történik szerződéskötés.
 4. A nyertes pályázó köteles a szerződés megkötésekor 3 havi bérleti díj összegének megfelelő kauciót befizetni az önkormányzat pénztárába.
 5. A bérleti szerződés megkötésére a döntést követőn nyolc napon belül kerül sor. Nem teljesítés esetén ugyanezekkel a feltételekkel a következő helyezettel kerül sor a szerződéskötésre. Amennyiben az első helyezett nem fizeti meg szerződéskötés előtt a vállalása szerinti összeget, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó lép a helyébe.
 6. A bérleti szerződés határozott időre kerül megkötésre a bérlővel.
 7. A bérleti díj nem tartalmazza a rezsit, azt a bérlő havonta köteles megfizetni.
 8. A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza:
     a. a pályázó személyes adatait,
     b. a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,
     c. az értékelés alapját képező vállalásokat, nyilatkozatokat
 9. Amennyiben a bérlemény hasznosítási célja az ingatlan átminősítését igényli, az a bérlő feladata, és a bérlő köteles állni az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.
 10. A határozott idő elteltével a bérlő a helyiséget köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.
 11. A pályázatok előminősítését a polgármester végzi a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási és beruházási csoportja útján. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a bérlő személyéről a képviselő-testület dönt.
 12. El kell utasítani a pályázatot, ha
      a. a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek,
      b. az önkormányzattal, ill. önkormányzati tulajdonú társasággal szemben tartozása, fennálló fizetési kötelezettsége van.
 13. A pályázat eredménye – a nyertesek értesítésével egyidejűleg – a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztésre kerül a döntést követően haladéktalanul.
 14. Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.
 15. A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakitelek Polgármesterétől, Jegyzőjétől és vagyongazdálkodási főmunkatársától személyesen (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy a jegyzo@lakitelek.hu, illetve a vagyongazdalkodas@lakitelek.hu e-mail címen.
 16. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki.

Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap. 

Felföldi Zoltán
    polgármester

Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.
Megszakítás