Oldal kiválasztása

Pályázati felhívás a Faház KávézóHasznosítására


A pályázat kiírója: Lakitelek Önkormányzata

A pályázat célja: Faház Kávézó hasznosítása.

A pályázat jellege: nyílt, egyfordulós

A pályázat tárgya: Lakitelek 288 helyrajzi számú ingatlanon találhat pavilon (Faház Kávézó) hasznosítása.

Egyéb információk:

A pályázatot zárt borítékban Lakitelek Polgármesterének címezve
(Polgármesteri Hivatal Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) lehet benyújtani. A
borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK 288 HRSZ INGATLANON TALÁLHATÓ FAHÁZ
KÁVÉZÓRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!”
szöveget fel
kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 24. 12:00 óra.

A bérbeadó a pályázat alapján a pavilont annak adja bérbe, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.

A
nyertes pályázó köteles a szerződés megkötésekor 3 havi bérleti díj
összegének megfelelő kauciót befizetni az önkormányzat pénztárába.

A
bérleti szerződés megkötésére a döntést követőn nyolc napon belül kerül
sor. Nem teljesítés esetén ugyanezekkel a feltételekkel a következő
helyezettel kerül sor a szerződéskötésre. Amennyiben az első helyezett
nem fizeti meg szerződéskötés előtt a vállalása szerinti összeget, a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó lép a helyébe. A bérleti
szerződés határozott időre kerül megkötésre a bérlővel.A bérleti díj nem
tartalmazza a rezsit, azt a bérlő havonta köteles megfizetni.

A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza:

  • a pályázó személyes adatait,
  •  a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,
  •  az értékelés alapját képező ajánlatot a bérlet összegére,
  •  a bérlemény hasznosítási célját (gazdasági tevékenység stb.)

Amennyiben
a bérlemény hasznosítási célja az ingatlan átminősítését igényli, az a
bérlő feladata, és a bérlő köteles állni az ezzel kapcsolatos valamennyi
költséget.

A határozott idő elteltével a bérlő a faházat köteles
minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak
visszaadni.

A
pályázatok előminősítését a polgármester végzi a polgármesteri hivatal
vagyongaz-dálkodási és beruházási csoportja útján. A pályázatokat a
képviselő-testület bírálja el, a bérlő személyéről a képviselő-testület
dönt.

El kell utasítani a pályázatot, ha:

  •  a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek,
  •  az önkormányzattal, ill. önkormányzati tulajdonú társasággal szemben tartozása, fennálló fizetési kötelezettsége van.

A
pályázat eredménye – a nyertesek értesítésével egyidejűleg – a
Polgármesteri Hivatalban kifüggesztésre kerül a döntést követően
haladéktalanul.

Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.

A
pályázattal kapcsolatban információ kérhető Lakitelek Polgármesterétől,
Jegyzőjétől és vagyongazdálkodási főmunkatársától személyesen
(Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy a jegyzo@lakitelek.hu, illetve a vagyongazdalkodas@lakitelek.hu e-mail címen.

A
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak
valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új
pályázatot írjon ki.
Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap. 

Lakitelek, 2014. március 6.    

Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.
Megszakítás