Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 20-án (csütörtökön) 15 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS 

1.„Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása” tárgyú beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

2.A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól

Előadó: Madari Róbert polgármester

3.„Tűzifavásárlás” tárgyában vállalkozó kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

4.A Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

5.A lakiteleki Széchenyi körútra sebességmérő és sárga villogó táblák be-szerzése tárgyában vállalkozó kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

6.„MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” tárgyú pályázat keretében a Lakitelek Ady Endre utca burkolatának felújí-tására fedezet összegének emelése és a kivitelezési szerződés megkötése 

Előadó: Madari Róbert polgármester

7.Településképi hozzájárulás a Rózsa u. 3. (hrsz. 777/2) szám alatti lakóépü-let bővítéséhez 

Előadó: Madari Róbert polgármester

8.Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2018. (IX. 13.) számú ha-tározatával elfogadott, „Lakitelek Önkormányzatának közbeszerzési sza-bályzata” tárgyú szabályzatának II. számú módosítása 

Előadó: Madari Róbert polgármester

9.„Fazúzalék tároló építése” tárgyú beszerzési eljárásban a nyertes ajánlat-tevő kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester


10.VP6-7.2.1.1-20 kódszámú Lakiteleki-piac fejlesztése című pályázat támoga-tásától való elállás, valamint a megvalósításhoz kötött szerződések meg-szüntetése

Előadó: Madari Róbert polgármester

11.Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

12.Önkormányzati ingatlan visszterhes elidegenítésre kijelölése

Előadó: Madari Róbert polgármester

13.Lakitelek Önkormányzata tulajdonában lévő lakások pályáztatását le  záró döntés meghozatala

Előadó: Madari Róbert polgármester

14.Önkormányzati lakás bérbeadása közérdekű céllal

Előadó: Madari Róbert polgármester

15.Beszámoló a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi turisztikai sze-zonjáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2022. október 20-án (csütörtök) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2022. október 17.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

1.     „Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlása” tárgyú beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

2.     A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

3.     „Tűzifavásárlás” tárgyában vállalkozó kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

4.     A Gondozási Központ Szakmai Programjának módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

5.     A lakiteleki Széchenyi körútra sebességmérő és sárga villogó táblák beszerzése tárgyában vállalkozó kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

6.     „MFP-UHK/2022 Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” tárgyú pályázat keretében a Lakitelek Ady Endre utca burkolatának felújítására fedezet összegének emelése és a kivitelezési szerződés megkötése

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

7.     Településképi hozzájárulás a Rózsa u. 3. (hrsz. 777/2) szám alatti lakóépület bővítéséhez

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

8.     Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete 109/2018. (IX. 13.) számú határozatával elfogadott, Lakitelek Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata” tárgyú szabályzatának II. számú módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

9.     „Fazúzalék tároló építése” tárgyú beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

10.  VP6-7.2.1.1-20 kódszámú Lakiteleki-piac fejlesztése című pályázat támogatásától való elállás, valamint a megvalósításhoz kötött szerződések megszüntetése

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

11.  Egyéb ügyek

Megszakítás