Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. december 5-én (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1. Tájékoztató a 2013. november 1 – november 29. közötti időszak polgármesteri munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2. Tájékoztató a 2013. november 1 – november 29. közötti időszak alpolgármesteri munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4. Lakitelek Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.08.) önkormányzati ren-delet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5. A közterületek használatáról és a köztisztaságról szóló 19/2013. (IX.06.) számú önkormány-zati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6. A 2014. évi XIX. Tőserdő Szépe Tiszavirág Fesztivál együttműködési megállapodása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7. A Laki-Gazda Kft-vel kötött haszonkölcsön szerződés felmondása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8. A Laki-Gazda Kft-vel kötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő meg-szüntetése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9. Lakitelek 08/3; 057/20; 0143/1; 0196/1; 0119/6 hrsz-ú ingatlanok haszonkölcsönbe adása a Laki-Agrár Kft. részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10. „Települési kommunális hulladék ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11. Gondozási Központ Szakmai programjának, SZMSZ-ének, a Nappali Ellátás- Idősek Klubja Házirendjének módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12. Lakitelek, Rákóczi u. 28. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13. Tájékoztató Magyari Zoltán örökhagyó hagyatékának állásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14. A Művelődési Ház helyiségbérleti díjának eseti megváltoztatása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15. A Művelődési Ház eszközeinek bérlése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16. Tájékoztató Lakitelek 2014. évi programtervéről
/A tájékoztató később kerül kiküldésre./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

17. Informatikai rendszergazdai feladatok ellátása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18. A helyi adókról szóló 46/2013. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

19. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

20. Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa juttatásról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

21. Szerződéskötés a Tanyaprogram pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

22. Lakiteleki Faluszépítő Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása LEADER pá-lyázat megvalósítása kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

23. Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása LEADER pályázat megvalósítása kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

24. Lakitelek Gyermekalapítvány részére visszatérítendő támogatás nyújtása LEADER pályázat kapcsán
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

25. DAOP-4.1.3/A-11-2012-0014. Eszközbeszerzés – Bútorok pályázati forrásból történő beszer-zésnek jóváhagyása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

26. Tájékoztató az 1 millió Ft összeghatár alatti, pályázati forrásból finanszírozott beszerzésekről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

27. Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi II. féléves költségvetésének el-fogadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

28. Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

29. Tájékoztató a Szivárvány Óvoda dolgozóinak létszámáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

30. Üzemeltetési szerződés a szennyvízcsatorna hálózat és telep működtetésére
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

31. A Képviselő-testület 2014. I. félévi munkaterve
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

32. Javaslat jutalom kifizetésére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

33. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

34. Bursa Hungarica pályázat elbírálása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

35. Tücsök utca 2/a önkormányzati lakás bérbeadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

36. Ingatlan vásárlásának szándéka
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

A képviselő testületi üléssel kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága 2013. december 3-án (kedden) 09,00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2013. december 4-én (szerdán) 14,00 órakor tartja meg.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.


Lakitelek, 2013. november 29.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás