Polgármesteri hivatal
Ma 2019. március 20. szerda, Klaudia, Alexa napja van.
Holnap
Benedek, Napsugár
napja lesz.

Alapító okirat

A L A P Í T Ó   O K I R A T
egységes szerkezetben


Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Lakitelek Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának felülvizsgálata részeként az alábbi alapító okiratot adja ki:


A költségvetési szerve neve:
Lakitelek Polgármesteri Hivatal
A költségvetési szerv székhelye:6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
A költségvetési szerv törzsszáma:
338019
A költségvetési szerv adószáma:
15338019-2-03
A költségvetési szerv statisztikai száma:
15338019-8411-321-03
A költségvetési szerv törzskönyvi száma (PIR):
338019
költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása (Ötv. 38. §.)
Alapvető szakágazat:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok:
I.

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó- és nem lakó épület építése
421100 Út, autópálya építése
429900 Egyéb m.n.s. építés
431100 Bontás
493901 Távolsági közúti személyszállítás
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522150 Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
812900 Egyéb takarítás
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adók, illetékek kiszabása, beszedése, ellenőrzése
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842421 Közterület rendjének fenntartása
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

II.

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889924 Családsegítés
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Alaptevékenységbe tartozó szakfeladatok:

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységei:


522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
553000 Kempingszolgáltatás
772100 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
A költségvetési szerv vállalkozó tevékenységével összefüggő kiadásainak felső határa a költségvetési szerv összes kiadásainak arányában:
10%
A költségvetési szerv illetékességi területe, illetve működési területe:Lakitelek Nagyközség Közigazgatási területe
A költségvetési szerv irányító szerve:Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete
A költségvetési szerv irányító szervének vezetője:Lakitelek Nagyközség Polgármestere
A költségvetési szerv irányító szervének székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
A költségvetési szerv alapító szerve:Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
A költségvetési szerv típusa:
közhatalmi tevékenységet ellátó

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,

amelynek önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van, és

alaptevékenységét önállóan látja el
A költségvetési szerv jogállása
Önálló jogi személy
A költségvetési szerv vezetéseA Polgármesteri Hivatalt a polgármester irányításával a jegyző vezeti.
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendjeA jegyzőt a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával pályázati eljárást követően az irányító nevezi ki határozatlan időre.
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogállásaAz alaptevékenységek I. csoportja vonatkozásában elsődlegesen a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni – munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző,

a II pont alatt felsorolt alaptevékenységek vonatkozásában a közalkalmazottal jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. törvény szabályait – munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester,

a vállalkozási tevékenyég és a kizárólag fizikai munkavégzést igénylő tevékenységek ellátása vonatkozásában pedig a Munka Törvénykönyvét kell alkalmazni –

előbbiekkel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester, az utóbbiak esetében a jegyző
A költségvetési szerv feladatellátását, szolgáló vagyon rendelkezésre bocsájtása:
Az alapítótól ingyenes használatba kapja. A feladat ellátásához rendelkezésre állnak a költségvetési szervben leltár szerint nyilvántartott ingó és ingatlan vagyontárgyak. A fenntartási feladatokkal járó kötelezettségek az önkormányzatot terhelik.
Lakitelek Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek:Lakiteleki Bölcsőde 
6065 Lakitelek, Petőfi S. u. 2.sz. (PIR: 632450)

Gondozási Központ 
6065 Lakitelek, Béke u. 20. sz. (PIR: 632449)

Községi Könyvtár
6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 35.sz. (PIR: 760072)
A költségvetési szerv alapításának időpontja:
1990. szeptember 30.
 

A fenti Alapító okirat egységes szerkezetű kiadványát Lakitelek Képviselő-testülete 27/2009.(III.25.)  számú határozatával fogadta el, módosítását Lakitelek Képviselő-testülete a 100/2009.(X.15.) számú határozatával fogadta el.


Varga Sándor sk.Orbán Csaba sk.
polgármesterjegyző
                                        

Lakitelek, 2009. október 20.

A költségvetési szerve neve:

Lakitelek Polgármesteri Hivatal

A költségvetési szerv székhelye:

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.

A költségvetési szerv törzsszáma

338019

A költségvetési szerv adószáma

15338019-2-03

A költségvetési szerv statisztikai száma

15338019-8411-321-03

A költségvetési szerv törzskönyvi száma (PIR)

338019

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása (Ötv. 38. §.).

Alapvető szakágazat

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Keresés a honlapon

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Asp 2020

Orvosi ügyelet telefonszáma

20/915-7063

Rendőrség telefonszámai

Segélyhívó: 112

Körzeti Megbízott:

06-20-539-5899

Időjárás


Notice: Undefined index: query in /home/lakitel3/public_html/modules/mod_sp_weather/mod_sp_weather.php on line 24

Cannot get Kecskemét location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Programnaptár

loader

Adóügyek nyomtatványai

Helyi iparűzési adó

Iparűzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó nyomtatványok. A bevallások elektronikusan és ellenőrzött formában tölthetőek ki.
Kattintson ide >>

Üzletek nyilvántartása

Üzletek, cégek nyilvántartásának jegyzéke

Választások 2018

valasztas