Nyomtatvány a szociális tüzifa igényléshez

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 11. napján megtartott testületi ülésén rendeletet alkotott szociális célú tűzifa juttatása tárgyában. E rendelet meghatározza azon szociálisan rászorulók részét, akiknek a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosítása természetbeni ellátás formájában nyújtható.


A jogosultak köre:
a.) nyugdíjasok,
b.) rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülők,
c.) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülők,
d.) tartósan beteg személyt eltartó család,
e.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család,
f.) a közmunka programban részt vett személyek,
amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57.000.- Ft/fő), egyedül élő személy esetében a 250 %-át (71.250.- Ft/fő).
Rendkívüli esetben méltányosság gyakorolható, a méltányosságról az Emberi Erőforrások Bizottságának javaslatára a Polgármester dönt.
Fentiekre tekintettel jelen hirdetmény mellékleteként csatolásra került formanyomtatványon nyújtható be a kérelem a jogosultak részéről a támogatási keretösszeg erejéig - a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjához (14. szoba).
A 3.§. (3) bekezdése alapján a döntés során előnyben kell részesíteni
a.) a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
aa.) a 33-37/B. §-ában szabályozott aktív korúak ellátására,
ab.) a 32/B-C. §-ában szabályozott időskorúak járadékára,
ac.) a települési támogatásra jogosult személyeket.
b.) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család kérelmét.